Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

 
 
 
 
                           PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2019 - 2020
 
      Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 
 ADRESACI PROGRAMU
Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 
 KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • Osoby będące członkami rodziny
 • Opiekunowie prawni
 ZAKRES USŁUG
Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
CZAS TRWANIA USŁUG
 • 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00
 • maksymalnie 30 godzin miesięcznie usług przypadających na 1 uczestnika Programu 
ASYSTENTOM OFERUJEMY:
 • Wynagrodzenie
 • Zwrot kosztów ubezpieczenie OC lub NNW związanego ze świadczeniem usługi asystenta
 • Zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej na terenie województwa lubuskiego
 
WAŻNE
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” 
 
SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
 • Złożenie Karty zgłoszenia do programu wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
 • Samodzielne wskazanie przez osobę niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta
 
UWAGA:
Uczestnik nie ponosi odpłatności za udział w Programie
 
 Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu:  68 457-43-34 
 
 
     

Załączniki