Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

                                                       
 
                PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2021
 
 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
CEL
Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 
ADRESACI PROGRAMU
Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,
 • Osoby posiadające zaświadczenie od psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.
 
KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 • Osoby będące członkami rodziny,
 • Opiekunowie prawni.
 
NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?
Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
  (np. dom, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.),
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
  z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi).
 
 KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?
 • 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • Limit godzin przypadających na 1 dziecko niepełnosprawne, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 
ASYSTENTOM OFERUJEMY:
 • Umowę zlecenie,
 • Zwrot kosztów ubezpieczenia OC lub NNW związanego ze świadczeniem usługi asystenta do 150 zł rocznie,
 • Zwrot kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług do 200 zł miesięcznie,
 • Zwrot kosztów zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne w sytuacji towarzyszenia uczestnikowi Programu do 100 zł miesięcznie,
 • Zwrot kosztów zakupu środków ochrony osobistej do 50 zł miesięcznie.
 
WAŻNE
 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 
CZAS TRWANIA PROGRAMU
Realizacja Programu planowana jest w miesiącach  kwiecień - listopad 2021 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu.
 
SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
Złożenie Karty zgłoszenia do programu wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.
Samodzielne wskazanie przez opiekuna osoby niepełnosprawnej, która będzie świadczyć usługi asystenta.
 
UWAGA:
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
 
 
 

Załączniki