Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Informacje dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Informacja dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Informacja dla kandydatów na rodzinę zastępczą

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?
Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu celem uzyskania ogólnych informacji na temat pieczy zastępczej  i umówienia się na rozmowę wstępną.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej (spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej, prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka) może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:
 
a) rodzina zastępcza spokrewniona:
 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • posiadają stabilną sytuację zawodowa, bytową i materialną, co jest potwierdzone pozytywną opinią Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
b) rodzina zastępcza niezawodowa:
 • wszystkie przesłanki wskazane w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.
c) rodzina zastępcza zawodowa, prowadzący Rodzinny Dom Dziecka:
 • wszystkie przesłanki wskazane w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie, jako rodzina zastępcza
 • pozytywna opinia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 
JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?
 
Jeśli chcesz zostać rodzicem zastępczym, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek                    o wstępną kwalifikację kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka wraz z załącznikami:
(wstawić: WNIOSEK, ZAŁĄCZNIK NR1, ZAŁĄCZNIK NR 2, ZAŁĄCZNIK NR3, ZAŁĄCZNIK NR 4)
 • Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie nr 1
 • Załącznik nr 3 – oświadczenie nr 2
 • Załącznik nr 4- dane osobowe kandydatów na rodzinę zastępczą
 • Potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza POZ (w przypadku małżeństwa dla każdego z kandydatów osobne)
 • Kserokopia aktu małżeństwa, w przypadku rozwodu sentencje wyroku sądu
 •  Dokument potwierdzający stałe źródło dochodu co najmniej jednej osoby tworzącej rodzinę oraz własnoręcznie napisany życiorys, świadectwa, opinie szkolne dzieci własnych, fotografie rodzinne, przynajmniej dwie referencje ze środowiska ( opinia sąsiedzka, pracodawcy, znajomych, członków rodziny itp.)
Kolejnymi etapami są:
– przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wizyty domowej sprawdzającej m.in. warunki mieszkaniowe i predyspozycje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
– badania psychologiczne w tut. Centrum potwierdzające posiadanie predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka – po wcześniejszym ustaleniu terminu przedmiotowego badania z psychologiem PCPR   tel. 68 457 43 45/ 68 457 43 47
– przeprowadzenie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 42 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wstępnej kwalifikacji kandydata
– w przypadku otrzymania pozytywnej wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie
(wstawić: WNIOSEK NA SZKOLENIE)
– uczestnictwo w szkoleniu
– po zakończeniu szkolenia i otrzymaniu świadectwa ukończenia szkolenia rozpoczyna się końcowa procedura kwalifikacyjna. Komisja kwalifikacyjna dokonuje kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego odbywa się  na wniosek kandydata.
 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego z pracownikami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 Tel. 68 457 43 30 /pcpr@powiat-nowosolski.pl
 

Załączniki