Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W NOWEJ SOLI

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Soli (WTZ) jest placówką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym
do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Podmiot prowadzący Warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zgłoszenie osób do uczestnictwa w Warsztacie. Kandydaci do uczestnictwa w warsztacie muszą mieć wskazanie do terapii zajęciowej
w orzeczeniu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, która zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji indywidualnego programu, przygotowanego
dla każdego uczestnika. Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Soli utworzony został w 2006 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” i jest jedynym warsztatem działającym na terenie powiatu nowosolskiego. Jednostką prowadzącą Warsztat
jest Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam”
w Nowej Soli.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli nadzoruje działalność Warsztatu.
 
Więcej informacji o Warsztacie Terapii Zajęciowej znajduje się na stronie www.wtznowasol.pl