Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Sport, Kultura, Rekreacja i Turustyka

Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka

Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki odgrywa istotną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz we włączaniu tych osób w nurt życia społecznego. Działania, te zwiększając aktywność osób z niepełnosprawnością, przyspieszają proces integracji społecznej.
Wymagane dokumenty:
O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się: osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
• prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
• udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Warunki przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych nie jest możliwe jeżeli:
• wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
Wymagane załączniki:
Osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jest zobowiązana dołączyć do wniosku:
1. gdy jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) – dołącza się:
• zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
• informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
• oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy,
2. gdy jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się:
• potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
• informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą a wnioskodawcą.
Termin składania wniosków:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadania.