Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
- EDYCJA 2022
 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
CEL
Zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 
ADRESACI PROGRAMU
Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej,
 • Osoby posiadające zaświadczenie o niekaralności,
 • Osoby posiadające pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • Osoby posiadające pisemną akceptację na pełnienie funkcji asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
 
KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 • Osoby będące członkami rodziny,
 • Opiekunowie prawni.
Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.
 
NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?
Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi).
 
 KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?
 • 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • Limit godzin przypadających na 1 dziecko niepełnosprawne nie więcej niż 360 godzin rocznie.
 
ASYSTENTOM OFERUJEMY:
 • Umowę zlecenie,
 • Ubezpieczenie OC lub NNW związanego ze świadczeniem usługi asystenta do 150 zł rocznie,
 • Zwrot kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług, zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne w sytuacji towarzyszenia uczestnikowi Programu do 300 zł miesięcznie,
 • Zwrot kosztów zakupu środków ochrony osobistej do 50 zł miesięcznie.
 
WAŻNE
 
 
CZAS TRWANIA PROGRAMU
Realizacja Programu planowana jest w miesiącach  marzec - listopad 2022 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu.
 
SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
 • karta zgłoszenia do Programu,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta,
 • oświadczenie uczestnika Programu,
 • podpisane informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa z asystentem,
 • oświadczenie o korzystaniu z usług opiekuńczych,
 • kartę planowanych usług,
 • formularz doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • zaświadczenie o niekaralności asystenta,
 • pisemną informację o niefigurowaniu asystenta w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 
Opiekun osoby niepełnosprawnej wskazuje osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta.
 
Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowej Soli lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,
ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól.
 
Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników.
 
UWAGA:
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki