Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, w związku z przystąpieniem przez Powiat Nowosolski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
Główny cel Programu:
 
wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
 
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
 
Program realizowany będzie w zakresie:
 
Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki.
Usługa opieki wytchnieniowej może być świadczona w wymiarze 20 godzin łącznie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki dla 1 opiekuna do wykorzystania w okresie realizacji zadania.
 
Realizacja Programu planowana jest w miesiącach  kwiecień - listopad 2021 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu.
 
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Nowosolskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 457 43 30,
email: pcpr@powiat-nowosolski.pl oraz składania karty zgłoszenia wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej. Kartę oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka.

Załączniki

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż rozpoczyna rekrutację do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
Rodzice / opiekunowie dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, mogą zgłaszać się do udziału w Programie.
 
Informacje o Programie oraz dokumenty zgłoszeniowe do programu znajdują się na stronie

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż od dnia 01 marca 2021 r.
rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd". 
 
Wnioski o dofinansowanie można składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW
lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR przy ul. Staszica 1A.
 
Szczegółowe informacje o programie, terminach naboru oraz druki wniosków
dostępne są na stronie internetowej www.pcprnowasol.pl
lub w systemie SOW na platformie https://portal-sow.pfron.org.pl/
Więcej informacji o programie można uzyskać w siedzibie PCPR w Nowej Soli
lub pod nr telefonu: 68-457-43-34, 68-457-43-38
Infolinia  800 889 777 (połączenie bezpłatne)

 

Poszukujemy Rodzin Zastępczych

Przyjdź lub zadzwoń, zapytaj , porozmawiaj
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
            ul. Staszica 1A
 
tel. (68) 457 43 30 , (68) 457 43 47 lub (68) 457 43 45
 

Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

Informujemy, że dnia 31 grudnia 2020 r. Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu zamknęło swoje linie telefoniczne, a także możliwość kontaktu przez e-mail i czat.

Numery telefonów innych linii dedykowanych różnym problemom, gdzie można zwrócić się o pomoc można znaleźć w załączniku.
Pamiętaj! W sytuacji zagrożenia życia zawsze dzwoń na numer alarmowy 112!

AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE NOWOSOLSKIM - EDYCJA II

Informacja o projekcie

 
Powiat Nowosolski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach

 realizuje projekt pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.
 
Całkowita wartość projektu: 910 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 773 500,00 zł
Wkład własny Powiatu Nowosolskiego: 136 500,00 zł
 
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci klienci PCPR zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, mieszkający na terenie Powiatu Nowosolskiego, kwalifikujący się do jednej z poniższych grup:
 • osoby  przebywające w pieczy zastępczej lub ją opuszczające,
 • osoby niepełnosprawne (dorosłe w wieku aktywności zawodowej (od 18 do 65 roku życia),  w tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością
  intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej
i zawodowej 91 osób, w tym 48 osób niepełnosprawnych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli na terenie powiatu nowosolskiego.
 
FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wielopłaszczyznowe działania i zastosowanie usług aktywnej integracji. Wsparcie zaplanowane w projekcie ukierunkowane będzie na realizację celów w zakresie osiągnięć w obszarze efektywności zatrudnieniowej oraz społecznej. W dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami.
 
W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacji społecznej, edukacyjnej jak i zawodowej m.in.:
1. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych Uczestników projektu ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do rozwijania zainteresowań:
 • Wyjazdowe warsztaty integracyjne
 • Warsztatu wzmacniania zaradności i kompetencji społecznych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Spotkania grup wsparcia
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Warsztaty z zakresu autoprezentacji i kształtowania kreowania wizerunku i stylizacji
 • Zarządzanie własnym budżetem
2. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie Uczestników projektu w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy:
 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Kursy/szkolenia/staże zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje
  i predyspozycje uczestników projektu
 • Pośrednictwo pracy
 • Wsparcie trenera pracy
 
3. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej:
 • indywidualne zajęcia wyrównawcze dla wychowanków pieczy zastępczej

Załączniki

Rekrutacja uczestników do Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do udziału w projekcie
pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, że do 30 listopada 2019 r.                  prowadzić będzie rekrutację Uczestników do projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020 roku, w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach.
 
Celem projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej 91 osób w tym 48 osób z niepełnosprawnością, osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów PCPR w Nowej Soli oraz mieszkańców powiatu nowosolskiego.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • mieszkają na terenie powiatu nowosolskiego,
 • są bierne zawodowo,
 • są w wieku:
 • osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18 – 60 lat, mężczyźni 18 – 65 lat),
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej, opuszczające pieczę zastępczą, usamodzielniające się (w wieku do 25 lat),
 • korzystały lub korzystają ze wsparcia PCPR w Nowej Soli.
 
Ze wsparcia może skorzystać łącznie 91 uczestników (kobiet i mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie, w tym:
 1. 48 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 2. 43 osoby to dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, opuszczające ją lub usamodzielniające się,
 3. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wskazanych w pkt 1
  i 2, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (przez otoczenie należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące i inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą).  
 
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wielopłaszczyznowe działania i zastosowanie usług aktywnej integracji. Wsparcie zaplanowane w projekcie ukierunkowane będzie na realizację celów w zakresie osiągnięć w obszarze efektywności zatrudnieniowej oraz społecznej. W dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami. W ramach projektu planowane są różnorodne formy wsparcia,  zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, jak i zawodowej m.in.:
 
- warsztaty zaradności i kompetencji społecznych
- indywidualne zajęcia wyrównawcze dla wychowanków pieczy zastępczej
- grupowe doradztwo zawodowe
- kursy/szkolenia zawodowe
- pośrednictwo pracy
- wsparcie trenera pracy
- inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb Uczestników
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety rekrutacyjnej osobiście lub listownie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 1A,                   67-100 Nowa Sól, pokój 2. Ankietę (skan) można także wysłać pocztą elektroniczną na adres: pcpr@powiat-nowosolski.pl
 
Formularz ankiety dostępny jest również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w pokojach                      nr 4, 5 i 8a oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprnowasol.pl. Ankietę można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2019 r. – ilość Uczestników w projekcie jest ograniczona. Więcej informacji pod numerami  telefonów 660 046 874, 660 046 958.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
Ankieta / formularz rekrutacyjny
Klauzula informacyjna
 
 

Załączniki

Obszar działania.

Obszarem naszego działania jest teren powiatu nowosolskiego.
Realizujemy zadania z zakresu m.in.:
1) pieczy zastępczej,
2) pomocy społecznej,
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.