Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Informacje dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Informacja dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Informacja dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:
 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka;
 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
  a dzieckiem;
 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka;
 • zasadę nierozłączania rodzeństwa;
 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.
Pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wymaga:
 • uzyskania pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wydanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 • odbycia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.
Funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej nie mogą pełnić osoby całkowicie niezdolne do pracy.
Rodzina zastępcza obowiązana jest do współdziałania z powiatowym centrum pomocy rodzinie.
 

Załączniki