Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

4-DNIOWE WARSZTATY WYJAZDOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PIECZY ZASTĘPCZEJ pn. „KULINARNA PODRÓŻ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje uczestników projektu: „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim - edycja II”,  że  w terminie od 16 sierpnia 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r.  w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Horyzont” w Piechowicach odbędą się  4-dniowe warsztaty aktywizacji społecznej dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej pn. „Kulinarna podróż”.
 
Podczas wyjazdu zapewniamy:
 • dojazd,
 • noclegi,
 • wyżywienie,
 • warsztaty psychoedukacyjne z trenerami w zakresie treningu umiejętności społecznych,
 • warsztaty kulinarne,
 • zajęcia integracyjne poza obiektem noclegowym,
 • możliwość skorzystania z miejsca rekreacyjno-sportowego.
Zapraszamy uczestników projektu do aktywnego uczestnictwa w warsztatach.
 
Zbiórka i wyjazd na parkingu pod marketen "Mrówka w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 48. Podstawienie autobusu o godzinie 10:00 w dniu 16 sierpnia 2021 r.
 

Załączniki

WARSZTATY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PN. BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR PCPR.IV.0121-3.1.2.7.2021 (2021/BZP 00128611/01)

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów wyjazdowych dla osób z niepełnosprawnością pn. „Bezpieczeństwo na co dzień”.
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe, 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 04 sierpnia 2021 r. do godz. 11.00 drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Załączniki

Organizacja 4-dniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży „Kulinarna podróż”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR PCPR.IV.0121-3.1.2.6.2021 (2021/BZP 00102552/01)
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4–dniowych warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej pn. „Kulinarna podróż”.
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 12 lipca 2021 r. do godz. 11.00 drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Załączniki

Szacowanie wartości zamówienia „Kulinarna podróż”

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: Organizacja 4–dniowych warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej pn. „Kulinarna podróż”
Oferty należy przesłać w terminie do dnia 21.06.2021r. do godz. 12:00 :
1) drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl
2) drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól.

Załączniki

Szacowanie wartości zamówienia „Bezpieczeństwo na co dzień”

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: Organizacja 6–dniowych warsztatów wyjazdowych dla osób z niepełnosprawnością pn. „Bezpieczeństwo na co dzień”
Oferty należy przesłać w terminie do dnia 21.06.2021r. do godz. 12:00 :
1) drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl
2) drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól.

Załączniki

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje o naborze do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Planowany okres realizacji programu to II półrocze 2021 r.
 
Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.
 
Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:
 
1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 
2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 
3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
 
 
Jeżeli chcesz naprawić swoje relacje z partnerką / dziećmi / członkiem rodziny
zapraszamy po informację do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowej Soli ul. Staszica 1A, pokój nr 6 lub tel. 68 457 43 33

Projekt Aktywni niepełnosprawni

Projekt Aktywni niepełnosprawni
 
Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Nowej Soli informuje, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.
 
Czas realizacji projektu to październik 2020 r. – czerwiec 2023 r.
 
Partnerami projektu są : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 
Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
 1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. Modyfikacja istniejących i propozycja nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów,
 4. Modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej w oparciu o wyniki pilotażu,
 5. Opracowanie ostatecznej propozycji nowych instrumentów i modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz ich upowszechnienie.
 
Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.
 
Gorąco zachęcamy do udziału w konsultacjach.
 
Więcej informacji znajduje się w dołączonym dokumencie.

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, w związku z przystąpieniem przez Powiat Nowosolski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
Główny cel Programu:
 
wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
 
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
 
Program realizowany będzie w zakresie:
 
Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki.
Usługa opieki wytchnieniowej może być świadczona w wymiarze 20 godzin łącznie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki dla 1 opiekuna do wykorzystania w okresie realizacji zadania.
 
Realizacja Programu planowana jest w miesiącach  kwiecień - listopad 2021 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu.
 
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Nowosolskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 457 43 30,
email: pcpr@powiat-nowosolski.pl oraz składania karty zgłoszenia wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej. Kartę oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka.

Załączniki

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż rozpoczyna rekrutację do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
Rodzice / opiekunowie dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, mogą zgłaszać się do udziału w Programie.
 
Informacje o Programie oraz dokumenty zgłoszeniowe do programu znajdują się na stronie

Życzenia Świąteczne

 
 
 
 
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju
 
Życzy Dyrekcja i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
 
1 2 3 4 5 6 ... 7