Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy

Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy

  • 25-11-2019
Przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poniżej udostępnia linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego:
 
1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej
2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej
3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie
4. Baza poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków 
komunikacji dla osób doświadczających przemoc w rodzinie
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie
5. Dane adresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie
6. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie
7. Realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz 
realizatorzy programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie
8. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodziniemn
9. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.
10. Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.
11. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:
http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją