Zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie poradnictwa psychologicznego” – Postępowanie nr PCPR.IV.0121-3.1.11.3.2020

  • 23-11-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pn. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego”.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 300 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością – Uczestnikom i Uczestniczkom projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” oraz członkom ich rodzin lub osób z najbliższego otoczenia, mających wpływ na funkcjonowanie w życiu codziennym tych osób w okresie od grudnia 2020 r.  do kwietnia 2021 r.
Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne i psychologiczne
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia  2 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki