Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktywny Samorząd 2020

Aktywny Samorząd 2020

Aktywny Samorząd 2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli od 1 marca 2020 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2020 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:
 
        Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
• Zadanie A1 i A4 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu
• Zadanie A2 i A3 – prawo jazdy
 
        Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
• Zadanie B1, B3, B4 – zakup sprzętu elektronicznego
• Zadanie B2 – szkolenie z obsługi sprzętu elektronicznego
• Zadanie B5 – naprawa sprzętu elektronicznego
 
        Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
• Zadanie C1 – zakup wózka inwalidzkiego elektrycznego
• Zadanie C2 – naprawa skutera lub wózka inwalidzkiego elektrycznego
• Zadanie C3 – zakup nowoczesnej protezy kończyny
• Zadanie C4 – naprawa nowoczesnej protezy kończyny
• Zadanie C5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego
 
        Obszar D – opieka dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką)
 
        Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
• nauka pobierana w szkole policealnej,
• nauka pobierana w kolegium,
• nauka pobierana w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
 
Terminy przyjmowania wniosków:
MODUŁ I –  od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.
MODUŁ II –
1) od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. (dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2019/2020)
2) od 01.09.2020 r. do 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021)
 
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Nowej Soli, ul. Staszica 1A,
pokój nr 3b w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek – czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00.
 
Informacje telefoniczne pod nr tel.: 68 457-43-34, 68 457-43-38
 
Wysokość dofinansowania
 
Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny
w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”
w 2020 roku.
 
Zapoznaj się treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one
w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5).
 
 Maksymalne kwoty dofinansowania w 2020 roku dla Modułu I:
 • zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu (A1) do 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – do 6.000 zł, (A 4) do 4.000 zł,
 • uzyskanie prawa jazdy (A 2 lub 3) – do  4.800 zł,
 • zakupu sprzętu elektronicznego (B1) – dla osób z dysfunkcja narządu wzroku w stopniu znacznym do 24.000 zł, z czego 15.000zł na urządzenia brajlowskie, dla osób z dysfunkcja kończyn górnych do 7.000 zł, 
 • szkolenie z obsługi nabytego sprzętu elektronicznego (B2) dla osoby głuchoniewidomej
  – do 4.000 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – do  3.000 zł, dla pozostałych adresatów obszaru – do 2.000 zł,
 • zakupu sprzętu elektronicznego (B3) – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku – do 7.500 zł, 
 • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcja słuchu (B4) – do 4.000 zł, 
 • naprawa sprzętu elektronicznego (B5) – do 1.500 zł,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł, 
 • naprawa wózka elektrycznego (C2) – do 3.5000 zł, z czego na zakup 1 akumulatora nie więcej niż  1.000 zł,
 • zakup nowoczesnej protezy (C3) – przy amputacji w zakresie ręki – 9.000 zł, przedramienia – 20.000 zł, ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł, na poziomie stopy lub podudzia – 14.000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł, uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
 • naprawa nowoczesnej protezy (C4) – do 30% kwot dofinansowania zakupu nowoczesnej protezy,
 • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) – do 7.500 zł, 
 • kosztów opieki nad osobą zależną (D) – do kwoty 300 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną, 
Wymagany udział własny Wnioskodawcy w Module I wynosi co najmniej:
 • 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5, Obszaru
  C – Zadania: 1, 3 i 4,
 • 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
 • 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C Zadanie 5;
Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100),
w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które: 
 • są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25, 
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10, 
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10, 
 • w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
Informacje dla studentów
 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: 
 • w szkole policealnej, 
 • w kolegium, 
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
Wysokość dofinansowania
 
Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 roku.
 
Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:
 
 1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 • do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, 
 • do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców, 
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł, 
 
3) opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 
 
Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2019 r. – M.P. 2019, poz. 870), według wzoru: [(2.715 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy.
 
Wymagany udział własny Wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego:
 • 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia
 
Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:
 1.  -  700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
 2.  -  500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3.  -  300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4.  -  300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5.  -  200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 6.  -  300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7.  -  300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8.  -  800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
 
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny
 
Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi: 
 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%, 
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, 
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, 
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
 
Warunki zmniejszenia dofinansowania
 
Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.
 
Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)
 
Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%).
 
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 
Dodatkowo, przypominamy: 
 • możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego,
 
 • każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” i/lub „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, 
 
 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,  
 
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu, 
 
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Załączniki