Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na terenie powiatu nowosolskiego funkcjonują 4 placówki opiekuńczo – wychowawcze z liczbą miejsc ogółem – 49, i tak:
1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Kożuchowie typu socjalizacyjnego, ul. Traugutta 17/4, ul. Traugutta 17/10, os. 22 Lipca 18c/14. Placówka przeznaczona dla 11 dzieci,
2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Kożuchowie typu socjalizacyjnego, ul. Traugutta 17/5. Placówka przeznaczona dla 12 dzieci,
3) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Kożuchowie typu socjalizacyjno – interwencyjnego, ul. Traugutta 17/6. Placówka przeznaczona dla 14 dzieci,
4) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 w Kożuchowie typu socjalizacyjnego, ul. Traugutta 17/7. Placówka przeznaczona dla 12 dzieci oraz
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie, ul. Traugutta 17/2 – do obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Dotychczasowy numer telefonu – 68 3553348 jest nadal aktualny.

W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie przebywają dzieci, których rodzice nie potrafią, lub nie mogą prawidłowo wypełniać swoich obowiązków rodzicielskich. Rodzicom tym została odebrana, ograniczona, bądź zawieszona władza rodzicielska.
PRZYJMOWANIE DZIECI DO PLACÓWEK
Do placówek, dziecko przyjmowane jest:
  • na podstawie orzeczenia sądu;
  • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
  • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 
 
WIEK UMIESZCZANYCH DZIECI
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczane są dzieci powyżej 7 roku życia a od 1 stycznia 2016 r. dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Umieszczenie młodszego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.
 
OBOWIAZKI PLACÓWKI WOBEC DZIECKA
Placówka opiekuńczo-wychowawcza:
  • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
  • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
  • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
  • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Praca z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną. Pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca. Wychowawca realizuje zadania wynikające z planu pomocy dziecku oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną.
 
WSPÓŁPRACA PLACÓWKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI
Na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub na wniosek wychowawcy, za zgodą dyrektora placówki, po zasięgnięciu opinii powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, starosta powiatu, który skierował dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej, może przenieść dziecko do innej placówki tego samego typu.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 
ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW ZA PLACÓWKĘ
Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - w przypadku umieszczenia dziecka. Opłatę rodzice ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Za ponoszenie opłaty, o której mowa rodzice odpowiadają solidarnie. Opłatę ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona. Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców.
Odpłatności nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.

Załączniki