Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Powiecie Nowosolskim
Na terenie Powiatu Nowosolskiego funkcjonuje 1 dom pomocy społecznej, tj. Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie, przy ul. Szprotawskiej 19. Ww. Dom dysponuje 100 miejscami.
Zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego Nr PS.II.GJel/JJaź/9013/1/2007 z dnia 26 września 2007 r. Powiat Nowosolski otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie ul. Szprotawska 19 przeznaczonego dla 100 osób dorosłych:
przewlekle somatycznie chorych z liczbą miejsc rzeczywistych - 80,
niepełnosprawnych fizycznie – z liczbą miejsc rzeczywistych - 20.
 
 
 
 
Kierowanie osób do domu pomocy społecznej
1. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –  j.t.  Dz. U. z 2019 r. Nr 1507, z późn. zm.).
 
2. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
 
    osób w podeszłym wieku,
    osób przewlekle somatycznie chorych,
    osób przewlekle psychicznie chorych,
    dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
    dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
    osób niepełnosprawnych fizycznie, osób uzależnionych od alkoholu (art. 56 ustawy o pomocy społecznej).
 
 
Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, do domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania oraz na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania zawierającego, w szczególności, pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
 
3. Do wniosku dołącza się:
1. Decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu,
2. Decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno – rentowy,
3. Oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,
4. Zaświadczenie, o przyznaniu uprawnień kombatanckich zgodnie z ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
5. Pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody,
6. Pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponadgmninnego,
7. Postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.
 
Powyższe dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej i na ich podstawie wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu - powiatowego centrum pomocy rodzinie.
 Zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia, osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.
W świetle art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 1 - 3 ustawy o pomocy społecznej, pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec Domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przez wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym małżonek, zstępni przed wstępnymi i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ww. ustawy - jeżeli dochód na osobę w rodzinie tych osób jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ww. ustawy (kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł), kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, małżonka, zstępnych przed wstępnymi.

Załączniki