Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Zamówienia

Zapytanie ofertowe NR PCPR.IV.0121-3.1.11.4.2021 na „Świadczenie kompleksowej usługi organizacji integracyjnych warsztatów Mikołajkowych”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację usługi: Świadczenie kompleksowej usługi organizacji integracyjnych warsztatów Mikołajkowych”  dla uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi organizacji integracyjnych warsztatów Mikołajkowych polegającej na przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze dwóch następujących po sobie Integracyjnych warsztatów Mikołajkowych:
  1. Przygotowanie,  przeprowadzenie i obsługa integracyjnych warsztatów Mikołajkowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej,
  2. Przygotowanie,  przeprowadzenie i obsługa integracyjnych warsztatów Mikołajkowych dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.
Termin składania ofert do dnia 30.11.2021 r. do godziny 11.00.
Oferty można składać osobiście u Zamawiającego w pokoju nr 2 w godzinach pracy Centrum, tj. od godziny 7.00 do 14.00, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 67-100 Nowa Sól ul. Staszica 1A lub pocztą elektroniczną na adres: pcpr@powiat-nowosolski.pl
O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Załączniki

Zapytanie ofertowe NR PCPR.IV.0121-3.1.11.3.2021 na Warsztaty pn. „E-obywatel" w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnością”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację usługi: Warsztaty pn. „E-obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnością.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Warsztatów pn. „E-obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”.
W ramach przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić 6 warsztatów po 4 godziny szkoleniowe dla 43 osób w podziale na 4 grupy (do 11 osób w grupie). Łącznie 96 godzin szkoleniowych, po 24 godziny szkoleniowe dla każdej z 4 grup (1 godz. szkoleniowa = 45 minut). Uczestnikami warsztatów będą osoby z niepełnosprawnościami.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 27 września 2021 r. do godz. 12.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Załączniki

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - „Warsztaty pn. E-obywatel w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnością”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: : „Warsztaty pn. E-obywatel w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnością”.
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów pn. „E-obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim– II edycja”.
 
Szacowanie należy przesłać w terminie do dnia 13.09.2021 r.
1) drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl
2) drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól.

Załączniki

WARSZTATY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PN. BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR PCPR.IV.0121-3.1.2.7.2021 (2021/BZP 00128611/01)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów wyjazdowych dla osób z niepełnosprawnością pn. „Bezpieczeństwo na co dzień”.
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe, 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 04 sierpnia 2021 r. do godz. 11.00 drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie poradnictwa psychologicznego” – Postępowanie nr PCPR.IV.0121-3.1.11.3.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pn. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego”.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 300 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością – Uczestnikom i Uczestniczkom projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” oraz członkom ich rodzin lub osób z najbliższego otoczenia, mających wpływ na funkcjonowanie w życiu codziennym tych osób w okresie od grudnia 2020 r.  do kwietnia 2021 r.
Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne i psychologiczne
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia  2 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Załączniki

Szacowanie wartości zamówienia na Prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego.
 
W związku z realizacją projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego.
 
Przedmiotem zamówienia będzie prowadzenie 300 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością – Uczestnikom i Uczestniczkom projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” oraz członkom ich rodzin lub osób z najbliższego otoczenia, mających wpływ na funkcjonowanie w życiu codziennym tych osób w okresie od grudnia 2020 r.  do kwietnia 2021 r.
 
Szacowanie należy przesłać w terminie do dnia 22.11.2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl

Załączniki

WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PIECZY ZASTĘPCZEJ
- POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.5.2020
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zadania pn. „Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej” dla  3  grup w wieku 8 - 22 lat po 13-15  osób, łącznie 43 dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w okresie od października 2020 do kwietnia 2021 r.  Każda z 3  grup uczestniczyć będzie w 6 warsztatach stacjonarnych, każdy warsztat trwać będzie minimum 3h (1h = 60 minut) oraz dodatkowo 4 wyjścia specjalne, które trwać będą od 4 do 6h, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80500000-9 Usługi szkoleniowe.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 19 października 2020 r. do godz. 12:00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.

Załączniki

WARSZTATY GRUP WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „UWIERZ W SIEBIE”

WARSZTATY GRUP WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  „UWIERZ W SIEBIE”
- POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.4.2020
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością pn. „Uwierz w Siebie” dla 3 grup po 15-16 osób, łącznie 46 osób z niepełnosprawnością w okresie od października 2020 do kwietnia 2021 r.  Każda z 3 grup uczestniczyć będzie w 6 warsztatach stacjonarnych, każdy warsztat trwać będzie minimum 3h (1h = 60 minut) oraz dodatkowo 4 wyjść specjalnych, które trwać będą od 4 do 6h, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.         
      Kod CPV: 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80500000-9 Usługi szkoleniowe.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 19 października 2020 r. do godz. 12:15.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.

Załączniki

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.3.2020

WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
- POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.3.2020
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 7–dniowych warsztatów wyjazdowych pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczestników projektu (osoby z niepełnosprawnością), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,  ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 24 lipca 2020 r. do godz. 9.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.

Załączniki

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.2.2020

WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
- POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.2.2020
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4–dniowych warsztatów wyjazdowych pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczestników projektu (dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w wieku 7- 22 lata), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,  ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. do godz. 12.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.
 

Załączniki

1 2