Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Informacja o Projekcie

Informacje o projekcie

AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE NOWOSOLSKIM - EDYCJA II

 
 
 
Powiat Nowosolski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
w partnerstwie z
Fundacją Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach
 realizuje projekt pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.
 
Całkowita wartość projektu: 910 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 773 500,00 zł
Wkład własny Powiatu Nowosolskiego: 136 500,00 zł
 
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci klienci PCPR zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, mieszkający na terenie Powiatu Nowosolskiego, kwalifikujący się do jednej z poniższych grup:
 • osoby  przebywające w pieczy zastępczej lub ją opuszczające,
 • osoby niepełnosprawne (dorosłe w wieku aktywności zawodowej (od 18 do 65 roku życia),  w tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością
  intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej 91 osób, w tym 48 osób niepełnosprawnych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli na terenie powiatu nowosolskiego.
 
FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wielopłaszczyznowe działania i zastosowanie usług aktywnej integracji. Wsparcie zaplanowane w projekcie ukierunkowane będzie na realizację celów w zakresie osiągnięć w obszarze efektywności zatrudnieniowej oraz społecznej. W dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami.
 
W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacji społecznej, edukacyjnej jak i zawodowej m.in.:
 1. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych Uczestników projektu ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do rozwijania zainteresowań:
 • Wyjazdowe warsztaty integracyjne
 • Warsztatu wzmacniania zaradności i kompetencji społecznych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Spotkania grup wsparcia
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Warsztaty z zakresu autoprezentacji i kształtowania kreowania wizerunku i stylizacji
 • Zarządzanie własnym budżetem
 1. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie Uczestników projektu w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy:
 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Kursy/szkolenia/staże zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje
  i predyspozycje uczestników projektu
 • Pośrednictwo pracy
 • Wsparcie trenera pracy
 1. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej:
 • indywidualne zajęcia wyrównawcze dla wychowanków pieczy zastępczej

Załączniki