Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników do Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do udziału w projekcie
pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, że do 30 listopada 2019 r.                  prowadzić będzie rekrutację Uczestników do projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020 roku, w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach.
 
Celem projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej 91 osób w tym 48 osób z niepełnosprawnością, osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów PCPR w Nowej Soli oraz mieszkańców powiatu nowosolskiego.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • mieszkają na terenie powiatu nowosolskiego,
 • są bierne zawodowo,
 • są w wieku:
 • osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18 – 60 lat, mężczyźni 18 – 65 lat),
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej, opuszczające pieczę zastępczą, usamodzielniające się (w wieku do 25 lat),
 • korzystały lub korzystają ze wsparcia PCPR w Nowej Soli.
 
Ze wsparcia może skorzystać łącznie 91 uczestników (kobiet i mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie, w tym:
 1. 48 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 2. 43 osoby to dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, opuszczające ją lub usamodzielniające się,
 3. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wskazanych w pkt 1
  i 2, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (przez otoczenie należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące i inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą).  
 
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wielopłaszczyznowe działania i zastosowanie usług aktywnej integracji. Wsparcie zaplanowane w projekcie ukierunkowane będzie na realizację celów w zakresie osiągnięć w obszarze efektywności zatrudnieniowej oraz społecznej. W dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami. W ramach projektu planowane są różnorodne formy wsparcia,  zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, jak i zawodowej m.in.:
 
- warsztaty zaradności i kompetencji społecznych
- indywidualne zajęcia wyrównawcze dla wychowanków pieczy zastępczej
- grupowe doradztwo zawodowe
- kursy/szkolenia zawodowe
- pośrednictwo pracy
- wsparcie trenera pracy
- inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb Uczestników
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety rekrutacyjnej osobiście lub listownie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 1A,                   67-100 Nowa Sól, pokój 2. Ankietę (skan) można także wysłać pocztą elektroniczną na adres: pcpr@powiat-nowosolski.pl
 
Formularz ankiety dostępny jest również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w pokojach                      nr 4, 5 i 8a oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprnowasol.pl. Ankietę można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2019 r. – ilość Uczestników w projekcie jest ograniczona. Więcej informacji pod numerami  telefonów 660 046 874, 660 046 958.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
Ankieta / formularz rekrutacyjny
Klauzula informacyjna
 

Załączniki