Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

O nas

O nas

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli powołane zostało na mocy Uchwały Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 18 lutego 1999 roku, w sprawie utworzenia PCPR.
Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Nowosolskiego, nieposiadającą osobowości prawnej. Obszarem jego działania jest Powiat Nowosolski.
PCPR realizuje określone w ustawie zadania Powiatu w szczególności z zakresu:
  1. pomocy społecznej,
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  3. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  4. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zadania jednostki zostały określone w przyjętym 29 listopada 2019 roku przez Radę Powiatu w formie Uchwały Nr XV/113/2019  Statucie PCPR.
Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną i organizację pracy w PCPR zawiera Regulamin Organizacyjny, przyjęty przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 254/IV/16/2014 z dnia 14 maja 2014 roku.
      Zapraszamy do odwiedzin naszej strony i współpracy.