Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

  • 28-02-2020
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
PODSTAWA PRAWNA
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b
i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad
do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).
 
GŁÓWNE ZADANIA RADY
1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw.
2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację.
3. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 
ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane
są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.
 
SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zostali powołani
na czteroletnią kadencję tj.: na lata 2019 – 2023, Zarządzeniem Starosty Nowosolskiego
Nr 47/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.
 
W skład Rady wchodzą:
 
1. PRZEWODNICZĄCA:
Pani Anna Ast - przedstawiciel Miasta Nowa Sól.
 
 
2. WICEPRZEWODNICZĄCA:
Pani Ewelina Urbańska – przedstawiciel Gminy Kożuchów.
 
 
3. SEKRETARZ:
Pani Maria Miśkiewicz – przedstawiciel Gminy Siedlisko.
 
 
4. CZŁONEK:
Pani Elżbieta Dąbrowska – przedstawiciel Gminy Otyń.
 
5. CZŁONEK:
Pan Paweł Zapeński – przedstawiciel Gminy Kolsko.
 
KONTAKT
Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych prosimy kierować na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, z dopiskiem Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją