Zamówienia

WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  • 09-10-2020
WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PIECZY ZASTĘPCZEJ
- POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.5.2020
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zadania pn. „Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej” dla  3  grup w wieku 8 - 22 lat po 13-15  osób, łącznie 43 dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w okresie od października 2020 do kwietnia 2021 r.  Każda z 3  grup uczestniczyć będzie w 6 warsztatach stacjonarnych, każdy warsztat trwać będzie minimum 3h (1h = 60 minut) oraz dodatkowo 4 wyjścia specjalne, które trwać będą od 4 do 6h, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80500000-9 Usługi szkoleniowe.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 19 października 2020 r. do godz. 12:00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki