Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Informacja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja RODO

 
Informacja RODO
 
Klauzula informacyjna
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie z siedzibą w Nowej Soli przy ulicy Staszica 1A,
 
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor@4consult.com.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych
zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9
ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych,
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych,
 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest
obligatoryjne.