Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Zmiany zasad dotyczących ustalania prawa do dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (tzw. 500+)

Zmiany zasad dotyczących ustalania prawa do dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (tzw. 500+)
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, że zgodnie ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1981) od dnia 1 stycznia 2022 r. zmianie uległy zasady dotyczące ustalania prawa do dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (tzw. 500+).
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy PCPR będzie wypłacał rodzinom zastępczym oraz dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej do dnia 31 maja 2022 r. dodatek wychowawczy oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci, wobec których wnioski o dodatki zostały złożone przed dniem 1 stycznia 2022 r., natomiast od dnia 1 czerwca 2022 r. rodziny zastępcze oraz dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej utracą prawo do dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dotychczas przez PCPR. Wobec powyższego decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na w/w dzieci, stracą moc z dniem 1 czerwca 2022 r.
 
Począwszy od dnia 1 czerwca 2022 r. rodzinom zastępczym oraz dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej będzie przysługiwało prawo do świadczenia wychowawczego na dzieci, a organem realizującym to świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, tj. od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. rodziny zastępcze oraz dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej mogą składać począwszy od dnia 1 lutego 2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) – dla rodzin zastępczych dedykowany jest wniosek SW-O, a dla dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej wniosek SW-D.
 
Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy dołączyć do składanego elektronicznie wniosku zaświadczenie z PCPR, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy.
 
Jeśli złożą Państwo wniosek od 1 lutego 2022 r. do 31 maja 2022 r., otrzymają Państwo prawo do świadczenia od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony po 31 maja 2022 r., to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożony zostanie wniosek, do końca okresu świadczeniowego.
 
Natomiast w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po dniu 1 stycznia 2022 r. lub na które dotąd nie był składany wniosek o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, rodzinom zastępczym oraz dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego ustalanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku jeśli rodzina zastępcza lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej złoży wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu 3 miesięcy od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, otrzyma prawo do świadczenia od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego znajdą Państwo również na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 
 
Na w/w stronie znajdują się także instrukcje dotyczące składania wniosku przez PUE ZUS przez rodziny zastępcze:
oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej
 
 

Komunikat

                                                                   UWAGA!!!
 
W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed KORONAWIRUSEM oraz w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu, Interesantów i Pracowników Urzędu zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz  za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Informujemy, że od 25 stycznia 2022 r. do odwołania, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie zamknięte dla bezpośredniej obsługi Klientów.
Jednocześnie zapewniamy, że pracownicy PCPR pozostają do Państwa dyspozycji.
 
W przypadku konieczności osobistej wizyty przypominamy o obowiązku:
- dezynfekcji dłoni po wejściu do Urzędu,
- zakrywania ust i nosa – obsługa w maseczkach,
- zachowania dystansu,
- osoby chore, przeziębione prosimy o pozostanie w domach.
 
                                       Dane kontaktowe:
 
e-mail: pcpr@powiat-nowosolski.pl                strona: http://pcprnowasol.pl
 
Sekretariat: tel. 68 457-43-30 / 692-827-334    fax 68 457-43-31
adres skrytki ePUAP: /yt0530eqc4/SkrytkaESP
Wnioski przyjmujemy za pośrednictwem poczty oraz do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku budynku.
 
Wnioski dot. programu „Aktywny Samorząd”, turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych można składać elektronicznie, za pomocą platformy SOW: sow.pfron.org.pl
Rehabilitacja społeczna - dofinansowania: tel. (68) 457-43-34/38
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: tel. (68) 457-43-41/44
Psycholog: tel. (68) 457-43-45/47
Pracownicy socjalni: tel. (68) 457-43-35/39/33

 

Zajęcia klubowe w WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, że Powiat Nowosolski
przystąpił do realizacji programu ”Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program "Zajęcia klubowe w WTZ" ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w
utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez
prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako
zorganizowanej formy rehabilitacji.

Program "Zajęcia klubowe w WTZ" jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu
wspomaganiu osób z niepełnosprawnością, które opuszczają warsztat w związku z
podjęciem zatrudnienia oraz osób oczekujących na przyjęcie do WTZ.

Beneficjentami programu są:

- osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku
z podjęciem zatrudnienia,

- osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot
prowadzący WTZ liście osób, (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji),
których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie
rozpoczęły terapii w WTZ.

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej. Na
terenie powiatu działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie
Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” z siedzibą w Nowej Soli przy
ul. Wróblewskiego 9.

Realizacją zajęć klubowych w ramach programu rozpocznie się od 01 lutego 2022 r. i potrwa
12 miesięcy do końca stycznia przyszłego roku.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w zajęciach klubowych winny
zgłaszać się do WTZ w Nowej Soli przy ul. Wróblewskiego 9.

Komunikat

Informujemy, że w piątek 7 stycznia 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Nowej Soli będzie nieczynne. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora, najbliższy piątek jest dniem wolnym, w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat

KOMUNIKAT
 
W dniu 24 grudnia 2021 r.
(Wigilia)
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowej Soli
 
                                                          BĘDZIE NIECZYNNE

Zapytanie ofertowe NR PCPR.IV.0121-3.1.11.4.2021 na „Świadczenie kompleksowej usługi organizacji integracyjnych warsztatów Mikołajkowych”

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację usługi: Świadczenie kompleksowej usługi organizacji integracyjnych warsztatów Mikołajkowych”  dla uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi organizacji integracyjnych warsztatów Mikołajkowych polegającej na przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze dwóch następujących po sobie Integracyjnych warsztatów Mikołajkowych:
 1. Przygotowanie,  przeprowadzenie i obsługa integracyjnych warsztatów Mikołajkowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej,
 2. Przygotowanie,  przeprowadzenie i obsługa integracyjnych warsztatów Mikołajkowych dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.
Termin składania ofert do dnia 30.11.2021 r. do godziny 11.00.
Oferty można składać osobiście u Zamawiającego w pokoju nr 2 w godzinach pracy Centrum, tj. od godziny 7.00 do 14.00, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 67-100 Nowa Sól ul. Staszica 1A lub pocztą elektroniczną na adres: pcpr@powiat-nowosolski.pl
O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Załączniki

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, że od 1 września 2021 r. przy Oddziale Lubuskim PFRON zostało uruchomione Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).
 
W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat:
 
 • programów realizowanych przez PFRON,
 • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemów orzecznictwa,
 • dostępnego wsparcia finansowego a także rzeczowego,
 • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
 • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
 • instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.
CIDON jest do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału.

Numer telefonu do kontaktu 68 422 78 07 lub 882 789 215, e-mail: cidon@pfron.org.pl
 

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

                                           Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami
 
                  Stowarzyszenie Animo - Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.
Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem w formie:
 • porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 21:00
 • poprzez email pod adresem: pomoc@psycholog-dla-ozn.pl
 • grup wsparcia (w formie zdalnej)
 • terapii indywidualnej (w formie zdalnej)
Projekt ten jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jako Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! od dwóch lat prowadzi bezpłatny i anonimowy telefon wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych. Z powodzeniem prowadzi również psychologiczne poradnictwo mailowe.
Pracownicy Stowarzyszenia niosący pomoc nierzadko w trudnych i krytycznych stanach psychicznych to wykwalifikowani psychologowie z dużym doświadczeniem.
W ubiegłym roku pracownicy Stowarzyszenia przeprowadzili na telefonie wsparcia ponad 530 rozmów poświęcając rozmówcom ponad 240 godzin. Z porad psychologów drogą mailową skorzystało już kilkaset osób.
Stowarzyszenie prowadzi również działalność w zakresie psychoedukacji i promocji zdrowia psychicznego, prowadząc webinary, warsztaty, oraz publikując pomocne artykuły na stronie internetowej oraz w social mediach.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w internecie pod adresem
https://psycholog-dla-ozn.pl

„Zajęcia klubowe w WTZ” - Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

                                                                            Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
 
                   Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje  program „ Zajęcia klubowe w WTZ”.
Celem ww. programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej  zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
 
 Beneficjentami programu są: 
 
1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o             rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
 
Adresatami programu są podmioty prowadzące WTZ na terenie Powiatu Nowosolskiego.
Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:
 1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 2. Zakładu ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
 3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.
WTZ zainteresowane prowadzeniem zajęć klubowych, zapraszamy do składania Wniosków
o dofinansowanie zajęć klubowych w WTZ
 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A w terminie: 
 1. od 01do 31 maja – dla zajęć klubowych, które mają zostać prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od 1 sierpnia do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego);
 2. od 01 do 29 października – dla zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego):
 3. od 14 października 2021 r. do 29 października 2021 r. dla zajęć klubowych, które będą odbywać się od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r
 
 
Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej
 
 

Załączniki

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
 
                                                                                         ZADZWOŃ
                                                                                  + 48 222 309 900
 
                                                              Wsparcie przez 24 godziny7 dni w tygodniu
 
                                                    dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
 
 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne).
 
Zadanie jest realizowane przez Fundację Iwo-Doradztwo Obywatelskie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Załączniki

1 ... 4 5 6 7 8 ... 13