Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Projekt "SZANUJĘ - nie hejtuję"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli aktualnie realizuje projekt „SZANUJĘ – nie hejtuję”, w ramach ,,PROGRAMU OGRANICZENIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (2019 r.).
 
Projekt ma na celu zwiększyć dostępność i rozszerzyć ofertę profesjonalnej pomocy osobom zagrożonym lub doznającym przemocy w sieci.
W ramach realizacji projektu we wrześniu przeprowadzony zstał wykład dla rodziców/opiekunów a w październiku odbyły się warsztaty z zakresu socjoterapii z elementami arteterapii oraz warsztaty z zakresu uzależnień behawioralnych. Warsztaty zostały zorganizowane dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 7 – 11 lat i 12-15 lat.
W ramach projektu w listopadzie 2019 r. spotkamy się po raz kolejny, by na deskach nowosolskiego teatru zobaczyć ciekawą historię o tym, że takie wartości jak szacunek i tolerancja są nadal aktualne.

Placówki Pomocy dla Osób Bezdomnych - Zima 2019 na 2020

Placówki Pomocy dla Osób Bezdomnych
Zimna to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych, schorowanych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Od 1 listopada w województwie lubuskim działają Placówki Pomocy dla Osób Bezdomnych.
Informację o osobach w potrzebie można przekazać odpowiednim służbom lub skierować je do Placówek Pomocy dla Osób Bezdomnych.
W Powiecie Nowosolskim takie placówki funkcjonują w Nowej Soli i Kożuchowie:
Nowa Sól, ul. Topolowa 4
 • noclegownia (34 miejsca) 18:00 – 8:00 (od października do marca)
 • jadłodajnia (150 posiłków) 12:00 – 14:00
Kożuchów, ul. Anny Haller 1
 • jadłodajnia (50 posiłków) pn. – pt. 12:30 – 13:30, w sobotę i niedzielę suchy prowiant.
W okresie zimowym działa również bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 109 160.
 
Plakat informacyjny – placówki dla bezdomnych 2019/2020

Załączniki

Rekrutacja uczestników do Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do udziału w projekcie
pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, że do 30 listopada 2019 r.                  prowadzić będzie rekrutację Uczestników do projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020 roku, w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach.
 
Celem projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej 91 osób w tym 48 osób z niepełnosprawnością, osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów PCPR w Nowej Soli oraz mieszkańców powiatu nowosolskiego.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • mieszkają na terenie powiatu nowosolskiego,
 • są bierne zawodowo,
 • są w wieku:
 • osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18 – 60 lat, mężczyźni 18 – 65 lat),
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej, opuszczające pieczę zastępczą, usamodzielniające się (w wieku do 25 lat),
 • korzystały lub korzystają ze wsparcia PCPR w Nowej Soli.
 
Ze wsparcia może skorzystać łącznie 91 uczestników (kobiet i mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie, w tym:
 1. 48 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 2. 43 osoby to dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, opuszczające ją lub usamodzielniające się,
 3. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wskazanych w pkt 1
  i 2, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (przez otoczenie należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące i inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą).  
 
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wielopłaszczyznowe działania i zastosowanie usług aktywnej integracji. Wsparcie zaplanowane w projekcie ukierunkowane będzie na realizację celów w zakresie osiągnięć w obszarze efektywności zatrudnieniowej oraz społecznej. W dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami. W ramach projektu planowane są różnorodne formy wsparcia,  zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, jak i zawodowej m.in.:
 
- warsztaty zaradności i kompetencji społecznych
- indywidualne zajęcia wyrównawcze dla wychowanków pieczy zastępczej
- grupowe doradztwo zawodowe
- kursy/szkolenia zawodowe
- pośrednictwo pracy
- wsparcie trenera pracy
- inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb Uczestników
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety rekrutacyjnej osobiście lub listownie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 1A,                   67-100 Nowa Sól, pokój 2. Ankietę (skan) można także wysłać pocztą elektroniczną na adres: pcpr@powiat-nowosolski.pl
 
Formularz ankiety dostępny jest również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w pokojach                      nr 4, 5 i 8a oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprnowasol.pl. Ankietę można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2019 r. – ilość Uczestników w projekcie jest ograniczona. Więcej informacji pod numerami  telefonów 660 046 874, 660 046 958.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
Ankieta / formularz rekrutacyjny
Klauzula informacyjna
 
 

Załączniki

Informacja o zmianie adresu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje o zmianie siedziby jednostki.
UWAGA
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
uprzejmie informuje, iż z dniem 23 września 2019r. nastąpiła zmiana siedziby Centrum.
 
Nowy adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Staszica 1A
67-100   Nowa Sól
tel. 68 457 43 30
(budynek Środowiskowego Hufca Pracy)
 
W związku ze zmianą siedziby chwilowo niedostępny jest numer faksu (68 457 43 31).
Prosimy o przesyłanie korespondencji elektronicznej i skanów dokumentów na adres e-mail:  pcpr@powiat-nowosolski.pl

Komunikat

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Załączniki

"Młodzi Tytani"

Bezpłatne szkolenie

Załączniki

Konkurs

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe

Załączniki