Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.2.2020

WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
- POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.2.2020
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4–dniowych warsztatów wyjazdowych pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczestników projektu (dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w wieku 7- 22 lata), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,  ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. do godz. 12.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.

Załączniki

BEZPŁATNE WSPARCIE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH ZABURZEŃ LĘKOWYCH

                                  BEZPŁATNE WSPARCIE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH ZABURZEŃ LĘKOWYCH
 
          Stowarzyszenie ANIMO działające na rzecz osób doświadczających zaburzeń lękowych takich jak nerwica, ataki paniki, wszelkie fobie jak agorafobia czy fobia społeczna, uruchomiło telefon wsparcia dla osób nimi dotkniętych.
 
Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 18:00 – 22:00, a rozmowy prowadzą psycholożki i psycholodzy, którzy posiadają wiedzę i umiejętności, aby rzetelnie wesprzeć, wysłuchać, poinformować i doradzać osobom doświadczającym lęku. Telefon prowadzą profesjonaliści.
 
Dzwoniąc pod numer (22) 270 11 65 (opłata wg operatora) można całkowicie anonimowo otrzymać bezpłatne wsparcie i porady psychologa w kwestiach dotyczących diagnozy, leczenia oraz radzenia sobie z trudnymi stanami, objawami i doświadczeniami charakterystycznymi dla przebiegu szeroko pojętych zaburzeń lękowych.
 
Dla tych, którzy wahają się przed kontaktem telefonicznym dostępny jest również
e-mail: 
psycholog@stowarzyszenieanimo.pl gdzie można uzyskać wsparcie psychologa 
w formie pisemnej.
 
Więcej o działaniach i formach wsparcia oferowanych przez Stowarzyszenie Animo, a także o przyszłych projektach, można dowiedzieć się na stronie internetowej: https://stowarzyszenieanimo.pl/ oraz na Fanpage'u na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/StowarzyszenieAnimo/

Szacowanie wartości zamówienia - wyjazdowe warsztaty dla dzieci i młodzieży

Wyjazdowe warsztaty dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi zorganizowanie i przeprowadzenie 4–dniowych warsztatów wyjazdowych pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczestników projektu (dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej). 
Oferty należy przesłać w terminie do dnia 01.07.2020r. do godz. 15:00 :
1)       drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl
2)       drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,  ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól. 

Załączniki

Szacowanie wartości zamówienia - wyjazdowe warsztaty dla osób z niepełnosprawnością

Szacowanie wartości zamówienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi:  zorganizowanie i przeprowadzenie 7–dniowych warsztatów wyjazdowych pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczestników projektu (osoby z niepełnosprawnością)
Oferty należy przesłać w terminie do dnia 01.07.2020r. do godz. 15:00 : 
1)       drogą elektroniczną na adres e-mail Wyślij e-mail
2)       drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,  ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól.  

Załączniki

12 czerwca PCPR będzie nieczynne.

               INFORMACJA
 
       Uprzejmie informujemy,
że w dniu 12 czerwca 2020r. (piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
       będzie nieczynne.

KOREPETYCJE - zaproszenie do złożenia oferty z dnia 21.05.2020 r.

Zaproszenie  do złożenia oferty NR PCPR.IV.0121-3.1.11.2.2020  z dnia 21 maja 2020 r. na przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla dzieci i młodzieży
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 540 godzin (1 godzina zajęć = 60 minut zegarowych)  indywidualnych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej Uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”.
Zajęcia należy przeprowadzić indywidualnie dla 27 osób uczących się w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w terminie od zawarcia umowy do 30 listopada 2020 roku.
Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80110000-5 usługi szkolnictwa podstawowego,  80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 01 czerwca 2020 r. do godz. 12.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Załączniki

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

       Ruszył nabór wniosków w programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

O pomoc finansową w ramach programu, mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki warunkach domowych.

Ze świadczenia skorzystać mogą:

• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
• uczestnicy środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
• podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
• podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON,
• uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
• pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
• pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku należy kontaktować się z konsultantami infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).
formularz wniosku
treść programu
kierunki działań oraz warunki brzegowe

Porady Psychologiczne i Pedagogiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje o możliwości korzystania
z telefonicznych porad psychologicznych i pedagogicznych.
 
Psycholog i pedagog pełnią telefoniczny dyżur od poniedziałku do piątku, w godzinach:
  • poniedziałek: 7.00 – 16.00
  • wtorek: 7.00 – 18.00
  • środa – czwartek: 7.00 – 15.00
  • piątek: 7.00 – 14.00
Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonów :  psycholog – 692 827 334,  pedagog - 660 046 958.  
 
Ponadto, można korzystać z następujących ofert:
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli – porady telefoniczne dla rodziców i dzieci,
od poniedziałku do piątku w godzinach : 9.00 – 12.00,  nr  telefonu: 68 387 47 00.
 
Stowarzyszenie Relacja w Nowej Soli proponuje teleporady – przez siedem dni w tygodniu,  
nr tel.: 506 804 548.
 
Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – porady telefoniczne różnych specjalistów  (całodobowo)  przez siedem dni w tygodniu,  nr tel.: 800 70 2222.

Życzenia Świąteczna

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
 
 
 
 
W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed KORONAWIRUSEM oraz w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu, Interesantów i Pracowników Urzędu informujemy, że od 16 marca 2020r. do odwołania, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli będzie zamknięte dla bezpośredniej obsługi Klientów.
Jednocześnie zapewniamy, że pracownicy PCPR pozostają do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Dane kontaktowe:
 
Sekretariat: tel. (68) 457-43-30 / 692-827-334
adres skrytki ePUAP: /yt0530eqc4/SkrytkaESP
Wnioski będziemy przyjmować za pośrednictwem poczty oraz w wyznaczonym punkcie na terenie Urzędu.
Wnioski dot. programu „Aktywny Samorząd”, turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych można składać elektronicznie, za pomocą platformy SOW: sow.pfron.org.pl
Rehabilitacja społeczna, dofinansowania: tel. (68) 457-43-34/38
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: tel. (68) 457-43-41/44
Psycholog, Pedagog: tel. (68) 457-43-45/47
Pracownicy socjalni: tel. (68) 457-43-35/39/33
 
Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie sytuacji.

Załączniki

1 2 3