Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
 
 
 
 
W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed KORONAWIRUSEM oraz w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu, Interesantów i Pracowników Urzędu informujemy, że od 16 marca 2020r. do odwołania, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli będzie zamknięte dla bezpośredniej obsługi Klientów.
Jednocześnie zapewniamy, że pracownicy PCPR pozostają do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Dane kontaktowe:
 
Sekretariat: tel. (68) 457-43-30 / 692-827-334
adres skrytki ePUAP: /yt0530eqc4/SkrytkaESP
Wnioski będziemy przyjmować za pośrednictwem poczty oraz w wyznaczonym punkcie na terenie Urzędu.
Wnioski dot. programu „Aktywny Samorząd”, turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych można składać elektronicznie, za pomocą platformy SOW: sow.pfron.org.pl
Rehabilitacja społeczna, dofinansowania: tel. (68) 457-43-34/38
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: tel. (68) 457-43-41/44
Psycholog, Pedagog: tel. (68) 457-43-45/47
Pracownicy socjalni: tel. (68) 457-43-35/39/33
 
Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie sytuacji.

Załączniki

KOMUNIKAT

   
 
Szanowni Państwo,     
 
       w  związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 i wskazaniem ograniczania przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie. 
 
Apelujemy, aby osoby chore, przeziębione kontaktowały się z pracownikami PCPR drogą telefoniczną, tel. (68) 457-43-30 lub mailową: pcpr@powiat-nowosolski.pl
 
Dziękujemy za wyrozumiałość.
                                                                                                             
                                                                                                  Z wyrazami szacunku
                                                                                          Aldona Porczyńska – Nalewajko
                                                                       Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – edycja 2020

        Program korekcyjno – edukacyjny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie – edycja 2020
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje o naborze do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Planowany okres realizacji programu to kwiecień – lipiec 2020 r.
 
Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.
 
Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:
 
1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 
2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 
3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
 
 
Jeżeli chcesz naprawić swoje relacje z partnerką / dziećmi / członkiem rodziny
zapraszamy po informację do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowej Soli ul. Staszica 1A, pokój nr 6 lub tel. 68 4574333

KOREPETYCJE - zaproszenie do złożenia oferty

KOREPETYCJE - zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty NR PCPR.IV.0121-3.1.11.1.2020 z dnia  6 marca 2020 r. na przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla dzieci i młodzieży
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 540 godzin (1 godzina zajęć = 60 minut zegarowych)  indywidualnych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej Uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”.
Zajęcia należy przeprowadzić indywidualnie dla 27 osób uczących się w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w terminie od zawarcia umowy do 31 października 2020 roku.
Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80110000-5 usługi szkolnictwa podstawowego,  80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,  ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 17 marca 2020 r. do godz. 14.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Załączniki

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

 
 
Program „Aktywny samorząd" jest finansowany ze środków PFRON
 
 
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż od dnia 01 marca 2020 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd". 
 
Wnioski o dofinansowanie można składać w wersji papierowej w siedzibie PCPR przy ul. Staszica 1A pokój 3b lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW.
 
Szczegółowe informacje o programie, terminach naboru dostępne są na stronie http://pcprnowasol.pl/PL/3333/Aktywny_Samorzad_2020/ , druki wniosków w zakładce Wnioski i pliki do pobrania lub w systemie SOW na platformie https://portal-sow.pfron.org.pl/
 
Więcej informacji o programie można uzyskać w siedzibie PCPR w Nowej Soli
lub pod nr telefonu: 68-457-43-34, 68-457-43-38
Infolinia  800 889 777 (połączenie bezpłatne)

 

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

 
 
         Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż rozpoczyna realizację
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020,  
finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym mogą zgłaszać się
do udziału w Programie w siedzibie PCPR w Nowej Soli przy ul. Staszica 1 A, pokój 3b.
 
Informacje o Programie oraz dokumenty zgłoszeniowe do programu znajdują się na stronie
 

AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE NOWOSOLSKIM - EDYCJA II

Informacja o projekcie

 
Powiat Nowosolski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach

 realizuje projekt pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.
 
Całkowita wartość projektu: 910 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 773 500,00 zł
Wkład własny Powiatu Nowosolskiego: 136 500,00 zł
 
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci klienci PCPR zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, mieszkający na terenie Powiatu Nowosolskiego, kwalifikujący się do jednej z poniższych grup:
 • osoby  przebywające w pieczy zastępczej lub ją opuszczające,
 • osoby niepełnosprawne (dorosłe w wieku aktywności zawodowej (od 18 do 65 roku życia),  w tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością
  intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej
i zawodowej 91 osób, w tym 48 osób niepełnosprawnych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli na terenie powiatu nowosolskiego.
 
FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wielopłaszczyznowe działania i zastosowanie usług aktywnej integracji. Wsparcie zaplanowane w projekcie ukierunkowane będzie na realizację celów w zakresie osiągnięć w obszarze efektywności zatrudnieniowej oraz społecznej. W dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami.
 
W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacji społecznej, edukacyjnej jak i zawodowej m.in.:
1. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych Uczestników projektu ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do rozwijania zainteresowań:
 • Wyjazdowe warsztaty integracyjne
 • Warsztatu wzmacniania zaradności i kompetencji społecznych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Spotkania grup wsparcia
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Warsztaty z zakresu autoprezentacji i kształtowania kreowania wizerunku i stylizacji
 • Zarządzanie własnym budżetem
2. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie Uczestników projektu w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy:
 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Kursy/szkolenia/staże zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje
  i predyspozycje uczestników projektu
 • Pośrednictwo pracy
 • Wsparcie trenera pracy
 
3. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej:
 • indywidualne zajęcia wyrównawcze dla wychowanków pieczy zastępczej

Załączniki

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, że w dniach 21 – 28 lutego 2020 r. obchodzony jest w Polsce "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".
         Celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Szczególnie w związku z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce obchody wprowadzono na mocy ustawy z 12 lutego 2003 r.

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty - KOREPETYCJE

Zaproszenie do złożenia oferty

  
Zaproszenie  do złożenia oferty NR PCPR.IV.0121-3.1.11.1.2020 na przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla dzieci i młodzieży

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 540 godzin (1 godzina zajęć = 60 minut zegarowych)  indywidualnych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej Uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”.
Zajęcia należy przeprowadzić indywidualnie dla 27 osób uczących się w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w terminie od zawarcia umowy do 31 października 2020 roku.
Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80110000-5 usługi szkolnictwa podstawowego,  80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,  ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 5 marca 2020 r.  do godz. 11.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Załączniki

SOW

Od 1 stycznia 2020 mnożna składać wnioski w ramach niżej wymienionych form wsparcia w systemie SOW
- Aktywny Samorząd
- Turnusy Rehabilitacyjne
- Przedmioty Ortopedyczne
- Środki Pomocnicze 

 

Załączniki

1 2 3