Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Program "Dostępne Mieszkanie"

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w miejscu umożliwiającym samodzielne opuszczenie mieszkania
 
 • Ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu?
 • Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego?
 • Masz mniej niż 65 lat?
Jeśli tak, dowiedz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu
Dostępne mieszkanie.
 
Na czym polega dofinansowanie?
Możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w miejscu umożliwiającym samodzielne opuszczenie budynku.
 
Kto może je otrzymać?
Osoba z niepełnosprawnością, która:
 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego;
 • złoży oświadczenie, wraz z fotografiami, o barierach architektonicznych w mieszkaniu uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz;
 • złoży oświadczenie o posiadaniu dokumentu prawnego do mieszkania na mocy prawa własności;
 • w momencie składania wniosku ma mniej niż 65 lat.
Jaka jest wysokość dofinansowania?
Wysokość dofinansowania zależy od miejsca, w którym kupowane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania kupowanego i sprzedawanego.
PFRON publikuje na stronie internetowej kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w miejscu docelowego mieszkania: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/
 
Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz poprzez System Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
Składanie wniosków w formie elektronicznej znacznie ułatwi Ci pomoc ze środków PFRON.
Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
 
Termin składania wniosków
Wnioski można składać do 31 grudnia 2024 roku.
 
Więcej informacji na temat programu
Szczegółowe informacje są udzielane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR)
w województwie lubuskim lub Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób
z niepełnosprawnością przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze (tel. 68 422 78 07, 882 789 215, e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl).

Program "Mieszkanie dla Absolwenta""

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 3 lat
 • Chcesz rozpocząć samodzielne życie po zakończeniu edukacji?
 • Jesteś absolwentem szkoły, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
 • Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz?
Jeśli tak, dowiedz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu  Mieszkanie dla Absolwenta. 
 
Na czym polega dofinansowanie?

Możesz uzyskać dofinansowanie do wszystkich kosztów wymienionych w umowie wynajmu mieszkania lub domu. 
 
Kto może je otrzymać?
 
Absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, szkoły wyższej, ukończonej 3 lata przed złożeniem wniosku, jeśli:
 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu narządu słuchu; 
 • złoży oświadczenie o niezamieszkiwaniu w miejscowości pracy; 
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu pracy lub o podjętej pracy. 
 
 
Jaka jest wysokość dofinansowania?
 
Wysokość dofinansowania zależy od miejsca wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy poruszasz się za pomocą wózka inwalidzkiego.
 • w ciągu 1 roku – 100% kosztów najmu; • w ciągu 2 roku – 70% kosztów najmu; • w ciągu 3 roku – 40% kosztów najmu.
Jak i gdzie złożyć wniosek?
 
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz poprzez System Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/  
Składanie wniosków w formie elektronicznej znacznie ułatwi Ci pomoc ze środków PFRON.  
Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
 

Termin składania wniosków
 
Wnioski można składać do 31 grudnia 2023 roku. 
 
Więcej informacji na temat programu
 
Szczegółowe informacje są udzielane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) w województwie lubuskim lub Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze (tel. 68 422 78 07, 882 789 215, e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl). 

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE PSYCHICZNYM
od 1 grudnia 2021 r. znów działa. 
 
Zadanie jest realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 finansowane przez Ministra Zdrowia.
Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, rozmowy, porady, wsparcia psychicznego lub rozmowy z psychiatrą mogą skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia. Ponad to pod numerem Centrum Wsparcia można umówić się na rozmowę z prawnikiem lub pracownikiem socjalnym, jeśli istnieje taka potrzeba.
 
W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się
w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email. Centrum Wsparcia działa
24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222. LINIA JEST BEZPŁATNA.
 
W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy, pracownicy socjalni, terapeuci uzależnień, asystenci zdrowia oraz seksuolodzy. Informacje na temat dyżurów dostępne są na stronie https://centrumwsparcia.pl/
 
W Centrum dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc.
Kontaktując się z Centrum Wsparcia będziesz mógł porozmawiać o swoim problemie i uzyskać profesjonalne wsparcie.
 

Załączniki

Poszukujemy Rodzin Zastępczych

Przyjdź lub zadzwoń, zapytaj , porozmawiaj
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
            ul. Staszica 1A
 
tel. (68) 457 43 30 , (68) 457 43 47 lub (68) 457 43 45
 

Szukasz pomocy? Zadzwoń!

Numery telefonów linii dedykowanych różnym problemom, gdzie można zwrócić się o pomoc można znaleźć w załączniku.
Pamiętaj! W sytuacji zagrożenia życia zawsze dzwoń na numer alarmowy 112!

Rekrutacja uczestników do Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do udziału w projekcie
pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, że do 30 listopada 2019 r.                  prowadzić będzie rekrutację Uczestników do projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020 roku, w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach.
 
Celem projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej 91 osób w tym 48 osób z niepełnosprawnością, osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów PCPR w Nowej Soli oraz mieszkańców powiatu nowosolskiego.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • mieszkają na terenie powiatu nowosolskiego,
 • są bierne zawodowo,
 • są w wieku:
 • osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18 – 60 lat, mężczyźni 18 – 65 lat),
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej, opuszczające pieczę zastępczą, usamodzielniające się (w wieku do 25 lat),
 • korzystały lub korzystają ze wsparcia PCPR w Nowej Soli.
 
Ze wsparcia może skorzystać łącznie 91 uczestników (kobiet i mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie, w tym:
 1. 48 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 2. 43 osoby to dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, opuszczające ją lub usamodzielniające się,
 3. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wskazanych w pkt 1
  i 2, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (przez otoczenie należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące i inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą).  
 
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wielopłaszczyznowe działania i zastosowanie usług aktywnej integracji. Wsparcie zaplanowane w projekcie ukierunkowane będzie na realizację celów w zakresie osiągnięć w obszarze efektywności zatrudnieniowej oraz społecznej. W dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami. W ramach projektu planowane są różnorodne formy wsparcia,  zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, jak i zawodowej m.in.:
 
- warsztaty zaradności i kompetencji społecznych
- indywidualne zajęcia wyrównawcze dla wychowanków pieczy zastępczej
- grupowe doradztwo zawodowe
- kursy/szkolenia zawodowe
- pośrednictwo pracy
- wsparcie trenera pracy
- inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb Uczestników
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety rekrutacyjnej osobiście lub listownie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 1A,                   67-100 Nowa Sól, pokój 2. Ankietę (skan) można także wysłać pocztą elektroniczną na adres: pcpr@powiat-nowosolski.pl
 
Formularz ankiety dostępny jest również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w pokojach                      nr 4, 5 i 8a oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprnowasol.pl. Ankietę można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2019 r. – ilość Uczestników w projekcie jest ograniczona. Więcej informacji pod numerami  telefonów 660 046 874, 660 046 958.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
Ankieta / formularz rekrutacyjny
Klauzula informacyjna
 
 

Załączniki

Obszar działania.

Obszarem naszego działania jest teren powiatu nowosolskiego.
Realizujemy zadania z zakresu m.in.:
1) pieczy zastępczej,
2) pomocy społecznej,
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.