Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Pozostałe aktualności

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
- EDYCJA 2022
 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
CEL
Zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 
ADRESACI PROGRAMU
Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej,
 • Osoby posiadające zaświadczenie o niekaralności,
 • Osoby posiadające pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • Osoby posiadające pisemną akceptację na pełnienie funkcji asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
 
KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 • Osoby będące członkami rodziny,
 • Opiekunowie prawni.
Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.
 
NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?
Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi).
 
 KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?
 • 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • Limit godzin przypadających na 1 dziecko niepełnosprawne nie więcej niż 360 godzin rocznie.
 
ASYSTENTOM OFERUJEMY:
 • Umowę zlecenie,
 • Ubezpieczenie OC lub NNW związanego ze świadczeniem usługi asystenta do 150 zł rocznie,
 • Zwrot kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług, zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne w sytuacji towarzyszenia uczestnikowi Programu do 300 zł miesięcznie,
 • Zwrot kosztów zakupu środków ochrony osobistej do 50 zł miesięcznie.
 
WAŻNE
 
 
CZAS TRWANIA PROGRAMU
Realizacja Programu planowana jest w miesiącach  marzec - listopad 2022 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu.
 
SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
 • karta zgłoszenia do Programu,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta,
 • oświadczenie uczestnika Programu,
 • podpisane informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa z asystentem,
 • oświadczenie o korzystaniu z usług opiekuńczych,
 • kartę planowanych usług,
 • formularz doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • zaświadczenie o niekaralności asystenta,
 • pisemną informację o niefigurowaniu asystenta w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 
Opiekun osoby niepełnosprawnej wskazuje osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta.
 
Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowej Soli lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,
ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól.
 
Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników.
 
UWAGA:
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Załączniki

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE PSYCHICZNYM
od 1 grudnia 2021 r. znów działa. 
 
Zadanie jest realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 finansowane przez Ministra Zdrowia.
Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, rozmowy, porady, wsparcia psychicznego lub rozmowy z psychiatrą mogą skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia. Ponad to pod numerem Centrum Wsparcia można umówić się na rozmowę z prawnikiem lub pracownikiem socjalnym, jeśli istnieje taka potrzeba.
 
W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się
w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email. Centrum Wsparcia działa
24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222. LINIA JEST BEZPŁATNA.
 
W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy, pracownicy socjalni, terapeuci uzależnień, asystenci zdrowia oraz seksuolodzy. Informacje na temat dyżurów dostępne są na stronie https://centrumwsparcia.pl/
 
W Centrum dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc.
Kontaktując się z Centrum Wsparcia będziesz mógł porozmawiać o swoim problemie i uzyskać profesjonalne wsparcie.
 

Załączniki

Poszukujemy Rodzin Zastępczych

Przyjdź lub zadzwoń, zapytaj , porozmawiaj
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
            ul. Staszica 1A
 
tel. (68) 457 43 30 , (68) 457 43 47 lub (68) 457 43 45
 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż rozpoczyna rekrutację do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
Rodzice / opiekunowie dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, mogą zgłaszać się do udziału w Programie.
 
Informacje o Programie oraz dokumenty zgłoszeniowe do programu znajdują się na stronie
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

Szukasz pomocy? Zadzwoń!

Numery telefonów linii dedykowanych różnym problemom, gdzie można zwrócić się o pomoc można znaleźć w załączniku.
Pamiętaj! W sytuacji zagrożenia życia zawsze dzwoń na numer alarmowy 112!

AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE NOWOSOLSKIM - EDYCJA II

Informacja o projekcie

 
Powiat Nowosolski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach

 realizuje projekt pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.
 
Całkowita wartość projektu: 910 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 773 500,00 zł
Wkład własny Powiatu Nowosolskiego: 136 500,00 zł
 
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci klienci PCPR zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, mieszkający na terenie Powiatu Nowosolskiego, kwalifikujący się do jednej z poniższych grup:
 • osoby  przebywające w pieczy zastępczej lub ją opuszczające,
 • osoby niepełnosprawne (dorosłe w wieku aktywności zawodowej (od 18 do 65 roku życia),  w tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością
  intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej
i zawodowej 91 osób, w tym 48 osób niepełnosprawnych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli na terenie powiatu nowosolskiego.
 
FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wielopłaszczyznowe działania i zastosowanie usług aktywnej integracji. Wsparcie zaplanowane w projekcie ukierunkowane będzie na realizację celów w zakresie osiągnięć w obszarze efektywności zatrudnieniowej oraz społecznej. W dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami.
 
W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacji społecznej, edukacyjnej jak i zawodowej m.in.:
1. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych Uczestników projektu ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do rozwijania zainteresowań:
 • Wyjazdowe warsztaty integracyjne
 • Warsztatu wzmacniania zaradności i kompetencji społecznych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Spotkania grup wsparcia
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Warsztaty z zakresu autoprezentacji i kształtowania kreowania wizerunku i stylizacji
 • Zarządzanie własnym budżetem
2. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie Uczestników projektu w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy:
 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Kursy/szkolenia/staże zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje
  i predyspozycje uczestników projektu
 • Pośrednictwo pracy
 • Wsparcie trenera pracy
 
3. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej:
 • indywidualne zajęcia wyrównawcze dla wychowanków pieczy zastępczej

Załączniki

Rekrutacja uczestników do Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do udziału w projekcie
pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, że do 30 listopada 2019 r.                  prowadzić będzie rekrutację Uczestników do projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020 roku, w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach.
 
Celem projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej 91 osób w tym 48 osób z niepełnosprawnością, osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów PCPR w Nowej Soli oraz mieszkańców powiatu nowosolskiego.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • mieszkają na terenie powiatu nowosolskiego,
 • są bierne zawodowo,
 • są w wieku:
 • osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18 – 60 lat, mężczyźni 18 – 65 lat),
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej, opuszczające pieczę zastępczą, usamodzielniające się (w wieku do 25 lat),
 • korzystały lub korzystają ze wsparcia PCPR w Nowej Soli.
 
Ze wsparcia może skorzystać łącznie 91 uczestników (kobiet i mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie, w tym:
 1. 48 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 2. 43 osoby to dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, opuszczające ją lub usamodzielniające się,
 3. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wskazanych w pkt 1
  i 2, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (przez otoczenie należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące i inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą).  
 
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wielopłaszczyznowe działania i zastosowanie usług aktywnej integracji. Wsparcie zaplanowane w projekcie ukierunkowane będzie na realizację celów w zakresie osiągnięć w obszarze efektywności zatrudnieniowej oraz społecznej. W dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami. W ramach projektu planowane są różnorodne formy wsparcia,  zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, jak i zawodowej m.in.:
 
- warsztaty zaradności i kompetencji społecznych
- indywidualne zajęcia wyrównawcze dla wychowanków pieczy zastępczej
- grupowe doradztwo zawodowe
- kursy/szkolenia zawodowe
- pośrednictwo pracy
- wsparcie trenera pracy
- inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb Uczestników
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety rekrutacyjnej osobiście lub listownie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 1A,                   67-100 Nowa Sól, pokój 2. Ankietę (skan) można także wysłać pocztą elektroniczną na adres: pcpr@powiat-nowosolski.pl
 
Formularz ankiety dostępny jest również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w pokojach                      nr 4, 5 i 8a oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprnowasol.pl. Ankietę można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2019 r. – ilość Uczestników w projekcie jest ograniczona. Więcej informacji pod numerami  telefonów 660 046 874, 660 046 958.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
Ankieta / formularz rekrutacyjny
Klauzula informacyjna
 
 

Załączniki

Obszar działania.

Obszarem naszego działania jest teren powiatu nowosolskiego.
Realizujemy zadania z zakresu m.in.:
1) pieczy zastępczej,
2) pomocy społecznej,
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.